מקור התנ''ך הזה נמצא ב התנ"ך מהדורת לטריס הדיגיטלי
גירסה פסוקים ופרקים בעברית
version with numerical chapters and verses גירסה עם פסוקים ופרקים עם מספרים

 

Torah תורה

Prophets נביאים

Minor prophets

 תרי עשר

Writings כתובים

Genesis בראשית

Joshua יהושע

Hosea הושע

Nahum נחום

Psalms תהילים

Ecclesiastes קהלת

Exodus שמות

Judges שופטים

Joel יואל

Habakkuk חבקוק

Proverbs משלי

Esther אסתר

Leviticus ויקרא

1 Samuel שמואל א

Amos עמוס

Zephaniah צפניה

Job איוב

Daniel דניאל

Numbers במדבר

2 Samuel שמואל ב

Obadiah עובדיה

Haggai חגי

Song of songs שיר השירים

Ezra עזרא

Deuteronomy דברים

1 Kings מלאכים א

Jonah יונה

Zechariah זכריה

Ruth רות

Nehemiah נחמיה

 

2 Kings מלאכים ב

Micah מיכה

Malachi מלאכי

Lamentations איכה

1 Chronicles דברי הימים א

 

Isaiah ישעיהו

 

2 Chronicles דברי הימים ב

 

Jeremiah ירמיהו

 

 

Ezekiel יחזקאל

 

Studying tools